Genel Tanımlar

Trafik

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketleridir.

Karayolu

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Araç

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

Taşıt

Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt”, insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere ise “motorsuz taşıt” denir.

Sürücü

Karayolunda, motorlu veya motorsuz araçları sevk ve idare eden kişidir.

Şoför

Karayolunda, ticarî olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.

Araç Sahibi

Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik ya da satış belgesi düzenlenmiş kişidir.

İşleten

Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görünen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

Yolcu

Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.

Hizmetli

Araçlarda sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli ya da süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayrı kişilerdir.

Trafik İşaretleri

Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

Geçiş Hakkı

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

Geçiş Üstünlüğü

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

Durma

Kırmızı ışık yetkililerinin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

Duraklama

Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.

Park Etme

Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

Trafik Kazası

Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanan olaydır.

Mülk

Devlete, kamuya, gerçek veya tüzel kişilere ait olan taşınamaz mallardır.

Yerleşim Yeri

Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının başlangıcı ve bitimi işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacı ile insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bulunduğu karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir.

Yaya

Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlardır.

Trafikten Men

Trafik zabıtası veya yetkililerce, kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.